Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną mający zastosowanie do Umów sprzedaży zawartych od dnia 01.10.2022r.

§ 1 Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://barber.pl/, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego. Barber.pl prowadzony jest przez Barber Salon Urody Beata Karpińska z siedzibą ul. Stanisława Kostki Potockiego 24 c 02-958 Warszawa Wilanów NIP: 951-164-40-97

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

Dane adresowe:
ul. Stanisława Kostki Potockiego 24 c
02-958 Warszawa Wilanów

Dane teleadresowe:
e-mail: barber.wilanow@gmail.com
tel: 22-642-35-63

Dane teleadresowe na potrzeby reklamacji:
e-mail: barber.wilanow@gmail.com


§ 2 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

c. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, w tym także jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa ma charakter zawodowy, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

d. Jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

e. Konto Klienta (Konto) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

f. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

g. Platforma ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym) – interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;

h. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

i. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

j. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem barber.plza pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

k. Strona – Usługodawca lub Klient;

l. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

m. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

n. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

o. Usługodawca – Barber Salon Urody Beata Karpińska.

p. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 730 z późniejszymi zmianami);

q. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

r. Towar sprowadzany na indywidualne zamówienie- towar, który w chwili składania zamówienia nie znajduje się na stanie magazynowym sklepu i jest sprowadzany na życzenie klienta, na stronie internetowej sklepu oznaczony przykładowym komunikatem „na zamówienie” lub terminem „dostępność” z oznaczeniem terminu np. „dostępność 1-3 dni” lub „dostępność 14-21 dni”.

s. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

a. przedstawienie propozycji i oferty Sklepu,

b. możliwość składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

c. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

d. możliwość korzystania z Konta Klienta,

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. a-c powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. d powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

b. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

c. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

d. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.


§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu) i Sprzedawcy

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W opisie towaru może być podana informacja o przewidywanym czasie dostarczenia towaru, który nie stanowi wiążącego terminu wydania towaru. Obowiązuje termin 30 dniowy od dnia zawarcia umowy Sprzedaży lub indywidualnie ustalony z Konsumentem przez Sprzedawcę.

§ 5 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Płatność i dostawa” Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy, a następnie loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres, nr tel, adres e-mail (może podać dane jednorazowo albo dokonać Rejestracji). Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia.

4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

5. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Brak wpłaty za złożone zamówienie w okresie trzech tygodni od dnia złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.

Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie

9. Usługodawca umożliwia Klientom zakup towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie. Zamieszczenie wizerunku i opisu towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie na stronie Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.

10. Z chwilą Skutecznego złożenia zamówienia dochodzi do rezerwacji towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po potwierdzeniu zamówienia przez Usługodawcę, w którym Klient zostanie poinformowany o możliwości oraz terminie realizacji zamówienia, który stanowi uzgodniony czas realizacji zamówienia.

11. Przy zamówieniu złożonym przez przedsiębiorcę, na kwotę przekraczającą 300 zł, jest on zobligowany do wpłacenia zadatku w wysokości 15% ceny towaru.

12. Do procesu składania zamówienia towaru sprowadzanego na indywidualne zamówienie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §5, z uwzględnieniem modyfikacji z ust. 9-12.

§ 6 Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia oraz określone w §6 ust. 6 regulaminu. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w chwili składania Zamówienia.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 35 1160 2202 0000 0000 9467 3532 (przedpłata),

b. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem) albo gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w lokalu Usługodawcy,

c. za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779 – 23 – 08 – 495,) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.

5. Przy zamówieniu telefonicznym klient ma możliwości płatności przelewem tradycyjnym, lub przy odbiorze towaru.

6. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy, a w przypadku płatności za pośrednictwem PayU wysyłka będzie realizowana dopiero po uznaniu konta Usługodawcy z tytułu wpłaty za Towar.

7. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem wskazanej w procesie składania Zamówienia firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej S.A. albo z wykorzystaniem Paczkomatów firmy InPost.

8. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, wezwania do zapłaty.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę.

10. Wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b. niekompletności przesyłki,

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

11. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki. Przepis ten nie dotyczy jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego.

12. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

13. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

14. Odbiór osobisty: W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że zamówiony Towar ma zostać odebrany w lokalu Usługodawcy, Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne 3 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji dotyczącej gotowości Towaru do odbioru. Termin właściwy do odbioru osobistego Towaru może zostać ustalony indywidualnie pomiędzy Klientem a pracownikiem Usługodawcy (konsultantem).

15. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, zgodnie z terminem ustalonym na podstawie § 6 ust. 14 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. O odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zawiadamia Klienta drogą elektroniczną. 16. W sytuacji określonej w § 6 ust. 15 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy – (Konsumenci lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego)

1. Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 90 (dziewięćdziesiąt dni), przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, jednoosobowego przedsiębiorcę, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Jeżeli Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Obowiązki Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego

4. Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

5. Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego t ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

6. Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub jednoosobowemu przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, zamówił kilka rzeczy i chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zwracając jedną lub kilka rzeczy ale nie wszystkie, wówczas nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów dostawy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, chyba że Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub jednoosobowemu przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, lub jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Niezgodność Towaru z umową (reklamacje) – Konsumenci

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonej przepisami kodeksu cywilnego.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór,

c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d. została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.

4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może: a. żądać wymiany towaru na wolny od wad; albo b. żądać usunięcia wady; albo c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

5. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe aby wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta ale na koszt Sprzedawcy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. 11. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

12. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, jednakże w przypadku gdy Kupujący będący konsumentem zdecydował się skorzystać z uprawień wynikających z rękojmi – termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.

14. Konsument może wskazać sposób, w jaki chce zostać poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku braku wskazania przez konsumenta sposobu powiadomienia, sposób ten wybiera Sprzedawca, według własnego uznania. Sprzedawca może poinformować Konsumenta: a. pisemnie na adres reklamującego b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email, c. wiadomością sms na numer podany przez reklamującego.

15. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

a. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

c. Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

16. Usługodawca nie jest producentem sprzedawanych Towarów. Producent może udzielić gwarancji jakości Towaru. Warunki oraz okres gwarancji wskazane są w oświadczeniu gwarancyjnym Producenta.

§ 9 Przedsiębiorca jako Kupujący

I. Odstąpienie od umowy.

1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, nie ma on możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu treści art. 395 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten nie dotyczy jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego.

II. Rękojmia

2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, na podstawie art. 558 §1 zd. 1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta (gwaranta). Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

2. Klient może wybrać czy wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy czy uprawnienia wynikające z gwarancji.

3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

4. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować Towar posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – reklamując Towar bezpośrednio u gwaranta.

5. Klient w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z dokumentu gwarancyjnego powinien zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.


§ 13 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem ani też jednoosobowym przedsiębiorcą, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.